شهید محراب آیت الله دستغیب

شهید محراب آیت الله دستغیب

شهید محراب آیت الله دستغیب

image description

آیت الله سید محمد هاشم دستغیب

آیت الله سید محمد هاشم دستغیب

حجه السلام سید محمد ابرا هیم دستغیب

حجه السلام سید محمد ابرا هیم دستغیب

حجه السلام سید محمد ابرا هیم دستغیب

عالم چه کسی است ؟

 

ان کسی که از خوف خدا ، از خوف مسولیت ها ، خوف از تقصیر و خوف از قصورات ، قصورات در معرفت قصورات در اطاعت کسی که خوف دارد  و میترسد ، و امید دارد درکنارش به خدای خودش به پروردگار خودش ، امید دارد به ثواب خودش  ، این خوف و امید را داشته باشد ، عالم این است